Tractament de dades i cookies

TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

AMCA l'informa que per a visitar aquest portal web no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a a través de dispositius denominats "cookies". Les "cookies", són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:
a) La data i hora d'accés al Lloc web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
b) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, perquè els Usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
c) La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el Lloc web.
d) El disseny de continguts que l'usuari va triar en la seva primera visita al Lloc web.
e) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

b) La informació obtinguda és totalment anònima, està encriptada, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet a AMCA adaptar i millorar els seus Serveis als interessos de l'Usuari.
No obstant això, l'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. AMCA informa que en el cas que desactivi l'ús de cookies la navegació pot ser més lenta de l'habitual.
D'altra banda, per a la utilització de determinats continguts o serveis, AMCA podrà requerir de l'Usuari certs dades personals a través dels formularis disposats a aquest efecte.

Per això, i d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats a un fitxer automatitzat denominat "CONTACTE" sota la titularitat de AMCA com a propietària de AMCA amb la finalitat de ser utilitzats per a gestionar la seva sol·licitud d'informació sobre els nostres productes i enviar-li comunicacions publicitàries sobre els productes i ofertes de AMCA.

Per part seva, AMCA informa a tots els usuaris el caràcter no obligatori de la recollida de dades de caràcter personal, excepte en els camps que s'indiqui el contrari. No obstant això, el no emplenament d'aquestes dades podrà impedir a AMCA prestar tots aquells Serveis vinculats a tals dades, alliberant-li de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests Serveis.

Correspon a l'usuari l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-los actualitzats, reservant-se AMCA el dret d'excloure dels Serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Les dades facilitades no seran cedits a tercers sense que consti expressament el seu consentiment, excepte en els supòsits legalment previstos, ni es destinaran a fins diferents d'aquells per als quals han estat recollits.
Tots els usuaris poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a AMCA Carer Ample 75 - 43202 - REUS (TARRAGONA) adjuntant una còpia del DNI.

VI. Llei aplicable i jurisdicció

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, totes dues parts acorden sotmetre's, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Més informació